Wally Wombats Collectables.
Based Locally, Trusted Internationally.
Home      Postcards 4 Sale      South Africa Railway Museum PC set
Print this pageAdd to Favorite

POSKAART        POSTCARD

South Africa Railway Museum Postcard Set

Steam Locomitves of the South African Railways
Stoomlokomotiewe van die S.A. Spoorwee
 
PayPal Prefered
 
 
A set of 60 railway theme postcards published by the South Africa Railway Museum
The front of each postcard is shown and i have shown an image of one of the reverses.
for alternative payment methods please contact me with the reference number of each card required
Thanks for looking 
 
Top-Rated Powersellers

 

No. 1
 
"NATAL"
The first steam locomotive to haul a passenger train in South Africa between Market Square, Durban and the Point (3.2 kilometres) on 26th June, 1860 
NATAL
Die eerste stoomlokomtief wat 'n passasierstrein in Suid-Africa getrek het, naamlik op 26 Junie 1860 tussen Markplein, Durban, en Point (3.2 kilometer) 
No. 2
"BLACKIE"
Hauled the first train between Cape Town and Eersterivier on 13th February 1862 
BLACKIE
Het op 13 Februarie 1862 die eerste trein tussen Kaapstad en Eersterivier getrek 
 
No. 3
 
"EMIL KESSLER" 
Built in 1889 for the N.Z.A.S.M. Worked the first train known as the "The Rand Tram" between Braamfontein and Boksburg. The locomotive is at present in the old station concourse, Johannesburg
EMIL KESSLER
Gebou in 1889 vir die N.Z.A.S.M. Dit het die eerste trein, bekend as die "Randse Trem" tussen Braamfontein en Boksburg getrek. Hierdie lokomotief is trans in die ou stasiebinneplein, Johannesburg 
No. 4
 
RACK LOCOMOTIVE
Built in 1894. Operated on the section between Waterval-Onder and Waterval Boven. The gradient of the line was 1 in 20 
TANDRATLOKOMOTIEF
Gebou in 1894. Dit het op die trajek tussen Waterval-Onder en Waterval Boven gewerk. Die helling van die spoorlyn was 1 op 20 
No. 5
 
SADDLE TANK LOCOMOTIVE
Used for shunting at Harbours 
SAALTENKLOKOMOTIEF
is vir rangeerwerk by hawens gebruik 
No. 6
N.Z.A.S.M.
Locomotive built in 1894. Known as "46 tonner" Used on the Pretoria - Komatipoort line 
N.Z.A.S.M.
'n Lokomotief gebou in 1894 en bekend as "46 tonner". Gebruik op die spoorlyn Pretoria - Komatipoort 
 
No. 7
CLASS D
Built in 1898 for the Peroria - Pietersburg Spoorwegmasstschappij 
KLAS D
Gebou in 1898 vir die Pretoria - Pieterburg Spoorwegmaatschappij. 
 
No. 8
 
CLASS C2
Taken in service 1899 
KLAS C2
In diens gestel in 1899 
No. 9
CLASS A
Built in 1888. Known as "Dubs A". Worked trains over steep gradients in Natal 
KLAS A
Gebou in 1888 en bekend as "Dubs A". Is gebruik op steil hellings in Natal 
 
No. 10
 
CLASS F
Built in 1904. Designed for suburban trains. Known as "Chocolate Box" 
KLAS F
Gebou in 1904. Ontwep vir voorstedelike treine en het as "Chocolate Box" bekend gestaan 
No. 11
 
CLASS FC FAIRLIE
Taken into sevice 1925. The coal bunker, water tanks, cab and boiler are on one frome. used on teh Cape Midland System 
GEMODIFISEERDE FAIRLIE KLAS FC
In diens gestel in 1925. Die steenkool - bunker, watertenks, kap en ketel is op een raam. Gebruik op die afdeling Kaap - Middellande 
 
No. 12
 
CLASS GB
Built in 1921. Designed to work trains on branch lines 
KLAS GB
Gebou in 1921. Ontwerp om treine op taklyne te trek 
 
No. 13
 
CLASS GEA GARRATT
Taken into service 1946. First post-war locomotive introduced. First used on Johannesburg-Mafeking, Oudtshoorn-Mossel Bay sections. Also used extensively on the Natal North and South Coast lines 
KLAS GEA GARRATT
In diens gestel in 1946 - die eerste na die oorlog Aanvanklik op die trajekte Johannesburg-Mafeking en Oudtshoorn-Mosselbaai in bedryf. Ookop groot skaal op die Natalse Noord- en Suidkuslyn gebruik 
No. 14
CLASS GL
Taken into service 1929. The most powerful locomotive in the world to have operated on the 3ft. 6in. gauge 
KLAS GL
In diens gestrl in 1929. Die sterkste lokomtief ter wereld wat op die 3 vt 6 dm spoorlyn geloop het 
 
No. 15
 
CLASS GM GARRATT
Built in 1938. Used on Johannesburg-Mafeking section. First locomotive to be equipped with separate water tank 
KLAS GM GARRATT
Gebou in 1938. Gebruik op die trajek Johannesburg-Mafeking. Die eerste lokomotief wat met 'n aparte watertenk toegerus is 
No. 16
 
CLASS GMAM.
Taken into service 1954-1956. Designed to augment regular main line steam traction. All wheels fitted with roller bearings. An auxillary tank for water is coupled to the locomotive as a permanent working arrangement. A cowl was fitted over the chimney to permit working through tunnels. 
KLAS GMAM
In diens gestel in 1954-1956. Ontwerp om die gereelde hooflynstoomtrekkrag aan te vul. Alle wiele het rollaers. 'n Hulpwatertenk is aan die lokomotief gekoppel as 'n vaste bedryfsreeking. 'n Kap is oor die skoorsteen aangebring om bedryf deur tonnels moontlik te maak. 
No. 17
 
CLASS K
Taken into service 1917. Built originally for the Manila Railway Company. Taken over by the S.A.R. and used on Rand suburban services. 
KLAS K
In diens gestel in 1917. Oorsppronklik gebou vir die Manila Railway Company. Oorgeneem deur die S.A.S. en gebruik op die Randse voorstedelike dienste 
No. 18
 
CLASS KM
Taken into service 1904. known as "Kitson Meyer" 
KLAS KM
In gebruik geneem in 1904. Bekend as "Kitson Meyer" 
No. 19
 
CLASS MA
Mallet type locomotive. Taken into service 1909 
KLAS MA
Mallettipe lokomotief. In gebruik geneem in 1909 
No. 20
 
CLASS MH
Mallet type locomotive. Taken into service 1915 
KLAS MH
Mallettipe lokomotief. In gebruik geneem in 1915 
No. 21
 
CLASS S1
Built in 1947. Designed for shunting purposes 
KLAS S1
Gebou in 1947. Ontwerp vir rangeerwerk 
 
No. 22
CLASS S2
Date in service: 1952 - 1953
Wheel arrangement: 0-8-0
Diameter of coupled wheels: 4' 0" 
Mass in working order: Engine : 47 tons 13 cwt
Tender: 54 tons 8 cwt
Designed for light shunting operations
KLAS S2
In gerbruik geneem 1952 - 1953
Wielsamestelling: 0-8-0
Deursnee van koppelwiele:  4' 0"
Massa in bedryfstoestand: Lokomotief: 47 ton 13 cwt.
Kolewa: 54 ton 8cwt
Ontwerp vir ligte rangeerwerk 
 
No. 23
 
CLASS U
Garratt-Union type locomotive known as "U Boat" Taken into service 1927 
KLAS U
Garratt-Uniontipe lokomotief. Bekend as "U Boat" In gebruik geneem in 1927 
No. 24
 
CLASS 1
Taken into service 1904. First locomotives in Natal after the Havelock fitted with tenders. Designed for hauling main line trains. Known as "Hendrie B" 
KLAS 1.
In diens gestel in 1904. Eerste lokomotiewe na die Havelock met kolewaens in Natal. Ontwerp om hooflyntreine te trek. Bekend as "Hendrie B" 
No. 25
 
CLASS 2
Taken into service 1905. Known as "Hendrie A" Designed to work passenger trains in Natal. 
KLAS 2
In gebruik geneem in 1905. Bekend as "Hendrie A" Ontwerp om passasierstreine in Natal te trek. 
No. 26
CLASS 3
Taken into service 1909 - 1910. Known as "Hendrie D" Designed to work main line trains in Natal 
KLAS 3
In gebruik geneem in 1909 - 1910. Bekend as "Hendrie D" Ontwerp om hooflyntreine in Natal te trek 
 
No. 27
CLASS 3A
Taken into service 1909. Designed for hauling main line trains in Natal 
KLAS 3A
In diens gestel in 1909. Ontwerp om hoofllyntreine in Natal te trek 
 
No. 28
CLASS 4A
Taken into service 1913 - 1914 
KLAS A
In gebruik geneem in 1913 - 1914 
 
No. 29
CLASS 5A "KAROO"
Taken into service 1903. First order for C.G.R. No's 903 and 904. Renumbered by S.A.R. to No's 721 and 722. Used for working passenger trains in the Karoo. 
KLAS 5A KAROO
In diens gestel in 1903. Eerste bestelling vir C.G.R. nos. 903 en 904. Deur die S.A.S. hernommer na 721 en 722. Gebruik om passasiers treine in die Karoo te trek. 
 
No. 30
CLASS 6C
Taken into service 1896. Designed to work passenger trains over the Cape main lines. Later used for working suburban trains. 
KLAS 6C
In diens gestel in 1896. Ontwerp vir passasierstreine op die Kaapse hooflyne. Later aan voorstedelike treine gebruik. 
 
No. 31
 
CLASS 6J
Taken into service 1902. Designed for hauling passenger trains 
KLAS 6J
In diens gestel in 1902. Ontwerp om passasierstreine te trek 
No. 32
 
CLASS 6Z
Taken into service 1901 
KLAS 6Z
In gebruik geneem in 1901 
No. 33
 
CLASS 7
Taken into service 1892. Designed for hauling goods trains on the Cape main lines. Later used for branch line working. Used extensively on the South West Africa system before that system was sieselised. 
KLAS 7
In diens gestel in 1892. Ontwerp vir goederetreine op die Kaapse hooflyne. Later op taklyne gebruik. Op groot skaal op die afdeling Suidwes-Afrika gebruik voordat die afdeling gedieseleer is 
No. 34
 
CLASS 8
Taken into service 1902. Designed for hauling passenger and goods trains on main lines 
KLAS 8
In diens gestel 1902. Ontwerp om passasiers en goederetreine oor hooflyne te trek 
No. 35
CLASS 8Z
Taken onto service 1904 
KLAS 8Z
In gebruik geneem in 1904 
 
No. 36
 
CLASS 9
Taken into service 1904 
KLAS 9
In gebruik geneem in 1904 
No. 37
 
CLASS 10
Taken into service 1904. Designed to work passenger trains 
KLAS 10
In gebruik geneem in 1904. Onterp em passasierstreine te trek 
No. 38
CLASS 10D
Built by American Loco Co. and taken into service 1910. Used to work the Johannesburg - Pretoria "Limited" Express in company with other types of 10th class locomotives 
KLAS 10D.
Bebou deur die American Loco Co. Gebruik om die "Beperkte" sneltrein tussen Johannesburg en Pretoria te trek saam met ander tipes lokomotievve kals 10 
 
No. 39
 
CLASS 11
Taken into service 1904. Designed to haul goods trains 
KLAS 11
In gebruik geneem in 1904. Ontwerp om goederetreine te trek 
No. 40
 
CLASS 12A
Taken into service 1919, 1920, 1920. Designed mainly for coal haulage between Witbank and Germiston. Considered one of the best main line goods traffic locomotives to see service in South Africa. Now being used as shunting engines. 
KLAS 12A
In diens gestel in 1919, 1920, 1929. Ontwerp hoofsaaklik vir die vervoer van steenkool tussen Witbank en Germiston. Word beskou as een van die beste hooflynlokomotievve vir goedereverkeer vat in Suid-Africa diens gedoen het. Word tans as rangeerlokomotivve gebruik. 
No. 41
CLASS 13
Originally taken into service 1900 - 1903. Converted from class H1 and H2 tank engines in 1910. 
KLAS 13
Oorspronklik in gebruik geneem in 1900 - 1903. Omgebou uit tenklokomotievve klasse H1 en H2 in 1910 
 
No. 42
 
CLASS 14A
Taken into service 1914. Designed for use on the Cape Eastern system and later used on the Eastern Transvaal system mainly between Witbank and Komatipoort. 
KLAS 14A
In diens gestel in 1914. Ontwerp vir gebruik op die afdeling Oos-Kaapland en later in bedryf op die afdeling Oos-Transvaal, hoofsaaklik tussen Witbank en Komatipoort 
No. 43
 
CLASS 16A
Taken into service 1915. Designed with four cylinders, two outside and two inside the frame. 
KLAS 16A
In diens gestel 1915. Ontwerp met vvier silinders - twee aan die buitekant en twee aan die binnekant van die raam. 
No.44
 
CLASS 15CA
Taken into service 1926 - 1930. Designed to haul passengers and goods trains 
KLAS 15 CA
In gebruik geneem in 1926 - 1930. Ontwerp om passasiers- en goederetreine te trek 
No. 45
 
CLASS 15F
Taken into service 1938 - 1946. Designed for hauling goods and passenger trains. 
KLAS 15F
In diens gestel in 1938 - 1946. Ontwerp om goedere- en passasierstreine te trek. 
No. 46
 
Class 16
Taken into service 1914. Designed to work main line passenger trains in the Transvaal, Orange Free State and upper portion of Natal. In later years worked suburban passenger trains in various parts of the country. 
KLAS 16
In diens gestel in 1914. Ontwerp vir hooflynpassasierstreine in Transvaal, die Oranje-Vrystaat en die boonste gedeelte van Natal. Later jare gebruik aan voorstedelike passasierstreine in verskeie dele van die land. 
No. 47
 
CLASS 16D
Taken into service 1925 - 1926. On 13th August 1926, wngine No.860 known as "Big Bertha" hauled the "Union Limited" from Johannesburg to Cape Town, a distance of 1,539km in 29 hours. This extended run by one engine set up a world record. 
KLAS 16D
In diens gestel in 1925 - 1926. Op 13 Augustus 1926 het lokomotief no.860 bekend as "Groot Bertha" die "Beperkte Unietrein" van Johannesburg na Kaapstad, 'n afstand van 1,539km in 29 uur getrek. Hierdie deurrit deur een lokomotief was 'n wereldrekord. 
No. 48
 
CLASS 16E
Built in 1935 with 6 ft. driving wheels for express passenger trains. Was used to haul the "Union Express" and "Union Limited" trains. 
KLAS 16E
Gebou in 1935. Ontwerp met 6-voet-dryfwiele vir snelpassasierstreine. Hed die "Unie Sneltrein" en "Beperkte Unietrein" getrek. 
No. 49
 
CLASS 17. CONVERTED CLASS A
Taken into service 1890 - 1900 
KLAS 17, OMGEBOUDE KLAS A
In gebruik geneem 18900 - 1900 
No. 50
 
CLASS 18
Built in 1927. Locomotive was fitted with three cylinders, one inside the frame. Designed to haul coal trains on the Witbank - Germiston section. 
KLAS 18
Gebou in 1927. Die lokomotief het drie silinders gehad, een binne die raam. Ontwerp om steenkooltreine op die trakek Witbank - Germiston te trek. 
No. 51
 
CLASS 15A
Taken into service 1914 - 1925. Originally designed to haul passenger and goods trains on the Cape Town - Kimberley section. Considered one of the best main line mixed traffic locomotives to see service in South Africa 
KLAS 15A
In diens gestel gedurende 1914 - 1925. Aanvanklik ontwerp om passasiers- en goederetreine op die trajek Kaapstad - Kimberley te trek. Word beskou as een van die beste lokomotievve vir gememgde hooflynverkeer wat in Suid-Afrika diens gedoen het. 
No. 52
 
CLASS 19D
Taken into service 1937 - 1949. Designed for use on branch lines. 
KLAS 19D
In diens gestel in 1937 - 1949. Ontwerp vir bedryf op taklyne. 
No. 53
 
CLASS 20
Taken into service 1935. Designed for service in South West Africa. Also worked on the Steelpoort Section in the Eastern Transvaal. This engine was rebuilt and used as an experimental condensing locomotive. 
KLAS 20
In diens gestel in 1935. Ontwerp vir bedryf in Suidwes-Afrika. Ook gebruik op die Steelpoot-trajek in OosTransvaal. Hierdie lokomotief is herbou en as eksperimentele kondenseerlokomotief gebruik. 
No. 54
 
CLASS 21
Taken into service 1937. Only one if its class was built. First used on Johannesburg - Zeerust Section for hauling passenger trains. Later used on Eastern Transvaal system on the Cullinan Section. 
KLAS 21
In diens gestel in 1937. Net een van hierdie klas is vervaardig. Aanvanklik gebruik om passasierstreine op die trajek Johannesgburg - Zeerust te trek. Later in bedryf op die Cullinantrajek op die afdeling Oos - Transvaal. 
No. 55
 
CLASS 23
Taken into service 1938 - 1939. Designed to haul passenger and goods trains. 
KLAS 23
In gebruik geneem in 1938 - 1939. Ontwerp om passasiers- en goederstreine te trek. 
No. 56
 
CLASS 24
Built in 1948. Designed to work branch line trains. 
KLAS 24
Gebou in 1948. Ontwerp vir taklyntreine. 
No. 57
CLASS 25
Taken into service 1953 - 1955. Designed as a condensing locomotive for hauling main line trains in teh Karoo. 
KLAS 25
In diens gestel in 1953 - 1955. Ontwerp as 'n kondenseerlokomotief om hooflyntreine in die Karoo te trek. 
 
No. 58
 
CLASS 25NC
Taken into service 1953 - 1955. Designed for hauling passenger and goods trains. 
KLAS 25NC
In diens gestel in 1953 - 1955. Ontwerp om passasiers- en goederetreine te trek. 
No. 59
 
CLASS NG.15.
Taken into service 1931 - 1958. Operating on Port Elizabeth - Avontuur narrow gauge section. 
KLAS NG.15.
In diens gestel gedurende 1931 - 1958. Word op die smalspoortrajek Port Elizabeth - Avontuur gebruik. 
No. 60
 
CLASS NG.G16.
Taken into service 1937 - 1959. Operating on narrow gauge sections in Natal and Cape Province 
KLAS NG.G.16.
In diens gestel gedurende 1937 - 1959. Word op die smalspoortrajek in Natal en Kaapland gebruik. 
Reverse of No. 2
Postcard information on revers is as follows
POSKAART - POSTCARD
S.A.SPOORWEGMUSEUM
S.A. RAILWAY MUSEUM
ADRES:
ADDRESS:
Par Excellence 
Reverse of No. 12
Postcard information on revers is as follows
POSKAART - POSTCARD
S.A.SPOORWEGMUSEUM
S.A. RAILWAY MUSEUM
ADRES:
ADDRESS:
Par Excellence
 
 
 
 
 
 This set has been sold
 
 
Thanks for looking
for more details contact me
 
 
 
 
(C) 2011 Wally Wombats Collectables